ارائه خدمات اینترنتی جنبش مصاف

خدمات مصاف

ثبت نام اینترنتی در کلاس‌های مصاف

ثبت نام دوره تکمیلی معارف مهدویت مصاف

ویژه پذیرفته شدگان در دوره مقدماتی سالهای ۹۶ و ۹۷ مهدویت مصاف

ثبت نام دوره مقدماتی کلاس معارف مهدویت مصاف

ویژه افراد جدید