برای مشاهده کارت ورود به جلسه

کد ملی و شماره همراهی که با آن در سایت ثبت نام کرده بودید را وارد نمایید.

فرایند حضور غیاب الکترونیکی میباشد. لذا هر جلسه باید کارت ورود به جلسه را همراه داشته باشید.( میتوانید پرینت کنید یا عکس آن را در گوشی همراه ذخیره کرده باشید)